عشق یعنی پاک ماندن در فساد// آب ماندن در دمای انجماد//در حقیقت عشق یعنی سادگی
log
دیار کریمان
سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
صبا